Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door HUNT talent, gevestigd te Capelle aan den IJssel. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door HUNT talent schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2

Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
 1. HUNT talent: intermediair tussen werkgever en kandidaat, gevestigd te Capelle aan den IJssel, hierna te noemen HUNT talent;
 2. Werkgever: de organisatie die door HUNT talent een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder werkgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;
 3. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van werkgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de werkgever op kennismakingsgesprek is geweest.

Artikel 3

Vrijblijvend voorstel voor werkgever en overeenkomst

 1. HUNT talent stelt, voor werkgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij werkgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te doen van NAW-gegevens. Door accordering van de ´Overeenkomst HUNT talent´ (per mail of schriftelijk), verklaart en erkent werkgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij HUNT talent van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen werkgever en HUNT talent.
 2. De werkgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. HUNT talent is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer werkgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst of een uitzend- / detacheringsovereenkomst aangaat met een door HUNT talent aangedragen kandidaat.

Artikel 4

Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

 1. De werkgever is gehouden HUNT talent tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
 2. De werkgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door HUNT talent is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat werkgever is gehouden aan HUNT talent binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 5

Aansprakelijkheid

 1. De werkgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst of uitzend-/detacheringsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. HUNT talent zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat werkgever niet van zijn onderzoeksplicht. HUNT talent aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als werkgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
 2. HUNT talent is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de werkgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst of uitzend-/detacheringsovereenkomst met betreffende kandidaat.
 3. Werkgever vrijwaart HUNT talent tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van HUNT talent samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 6

Algemene bepalingen

 1. Indien de werkgever een door HUNT talent aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de werkgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst, uitzend-/detacheringsovereenkomst en elke andere vorm van inhuur tussen werkgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende werkgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 2. Het is werkgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien werkgever dit verbod overtreedt, dan is werkgever overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

Artikel 7

Facturen

 1. Aan werkgever wordt op de datum van aanvang van de arbeidsovereenkomst of tijdens de duur van de uitzend-/detacheringsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd. De facturen van HUNT talent dienen binnen de afgesproken betalingstermijn te zijn betaald op IBAN: NL22 ABNA 0613 7674 70 onder vermelding van het factuurnummer. Blijft werkgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.
 2. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.
 3. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de werkgever in verzuim. Dan is HUNT talent gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

Artikel 8

Bemiddelingsvergoeding / tarief uitzenden/detachering

 1. Er is door werkgever een bemiddelingsvergoeding verschuldigd indien en zodra tussen werkgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst of uitzend-/detacheringsovereenkomst tot stand komt.
 2. Alle offertes en facturen zijn exclusief BTW en genoteerd in euro’s.
 3. De bemiddelingsvergoeding of het tarief voor uitzenden/detacheren wordt door HUNT talent voorafgaand aan het kennismakingsgesprek schriftelijk aan werkgever bevestigd.
 4. Werkgever stelt ten behoeve van de administratie van HUNT talent een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat ter beschikking.
 5. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bemiddelingsvergoeding en het tarief uitzenden/detachering dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van HUNT talent te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 9

Tenslotte

 1. HUNT talent zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om werkgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
 2. Behoudens kwesties behorende bij de kantonrechter is de burgerlijke rechter te Rotterdam, met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van de overeenkomsten, opdrachten, en berekende bemiddelingsfee tussen HUNT talent en werkgever en of kandidaat.
 3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van HUNT talent is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of werkgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 4. HUNT talent behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra HUNT talent werkgever daarvan in kennis heeft gesteld.